Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
移至主內容

穩步行:長者防跌推廣計劃

穩步行:長者防跌推廣計劃,亞桑今日分享了一套可以坐響到做嘅動作「四式防跌您要識」比各位哥哥姐姐,希望大家一齊紮穩個馬步,豬年位位都身壯力健
*如果您有需要我地去您中心/機構傳授呢套「四式防跌操」過您地嘅哥哥姐姐,歡迎inbox我地